Double diamond

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen, även om resultatet är okänt i förväg.

symbol_double-diamond_explore_120-121

Behov och utforska

Processen börjar med människorna – att bredda och fördjupa förståelsen för användarnas upplevelser, behov och sammanhang. Ofta vill vi också förstå andra intressenters förutsättningar, inte minst medarbetares, liksom verksamhetens sammanhang. Djupintervjuer och observationer är ett par av de metoder vi använder här.

symbol_double-diamond_analyze_153-149

Analysera

En strukturerad analys av materialet från utforskandet ger insikter som läggs till grund för inriktningen av det fortsatta arbetet. Det är en stor fördel om analysarbetet görs gemensamt mellan olika intressenter, inklusive användare. Det är viktigt att komma ihåg att ett resultat av analysen kan vara behovet av ytterligare utforskande.

symbol_double-diamond_idea-generation_133-133

Idégenerera

Med grund i analysresultatet tas sedan idéer till möjliga lösningar fram. Även här finns mycket att vinna på att involvera och samskapa mellan personer som på olika sätt berörs av frågeställningen och som kan bidra i idégenereringen med sina varierande perspektiv. Ibland kan det visa sig att mer analys eller utforskande behövs.

symbol_double-diamond_solution_120-120

Utveckla och lösning

Slutligen testas en eller några idéer i form av en prototyp (en utvecklad idé som samtidigt är förenkling av den tänkta slutliga lösningen) upprepade gånger med användare. Målet i varje testomgång är att få snabb feedback för att kunna göra om och testa igen. Prototyperna utformas efter behoven i varje enskilt uppdrag.

Implementering, spridning och skalning

Vi ser ett växande behov av att utvidga den ursprungliga modellen till att också ta med genomförandet av lösningen i tänkt skala. En viktig förutsättning är att tidigt i arbetet ta med dem som ska besluta om och genomföra den nya lösningen. Givet att den ofta är okänd från början av arbetet, behövs nya sätt att skapa involvering löpande under processen. Vi utforskar därför nya sätt att göra detta.

Vill du dela?