Tjänstedesign

Vi hjälper dig att förstå hur din tjänst fungerar och hur den upplevs av användaren. Vi utvecklar tjänsten vidare och ger kunden en ökad upplevelse med hjälp av tjänstedesign.

Användarinsikter för elastiskt boende

Boendeupplevelsen av kvalitet i HVB

Kundinsikter för utvecklade kundrelationer

Varför tjänstedesign?

Förståelse för hur en tjänst fungerar och upplevs av användaren är grunden för att kunna förbättra och skapa nya tjänster. Tjänster behöver ses över kontinuerligt i ett förbättringsarbete, då tider förändras och användare utvecklas. I en tid då konkurrensen dessutom är hård spelar upplevelsen en allt större roll. Användare väljer och föredrar de tjänster som är lätta att använda och som ger en god upplevelse. Här gäller det att se till att det är din tjänst som de väljer.

Vill du vara konkurrenskraftig bör du alltså förstå hur din tjänst fungerar och upplevs av användaren.

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign syftar till att skapa en helhetsupplevelse för användaren av tjänsten. För att lyckas måste vi förstå och ta hänsyn till de som använder den.

Genom att anta ett holistiskt perspektiv, och fokusera på hur användare, medarbetare och verksamhet samspelar för att skapa önskade resultat kan vi lyckas med framgångsrik tjänstedesign.

Hur går det till?

Vi samlar in relevant information om tjänsten via exempelvis intervjuer med användare, observationer av användare eller medarbetarinsikter. Vi kartlägger och visualiserar sedan resultatet för att skapa en överblick.

Eftersom tjänstedesign bygger på samskapande, använder vi ofta metoder såsom workshops för att bjuda in till samtal och analys från flera perspektiv. Arbetet sker alltid i nära samarbete med dig som uppdragsgivare för att kunna anpassa metoder och tillvägagångssätt och nå det bästa resultatet.

Ikon_Kundvärde

Kundvärde

Tjänstedesign möjliggör för att hitta nya tjänsteerbjudanden till kunden och nya intäktsmöjligheter för verksamheten. Samtidigt som man får med sig verktyg för att kunna arbeta vidare med ett användardrivet arbetssätt inom verksamheten.

Ikon_Målgrupp

Målgruppsanalys

Genom målgruppsanalyser kan vi förstå behoven och drivkrafterna hos användarna av tjänsten. En tjänst kan ha flera olika målgrupper där syftet till att använda den skiljer sig åt. Användarnas behov sinsemellan kan variera stort. Lägger vi tid på att verkligen förstå målgrupperna kan vi skapa en ännu bättre tjänst för dem utifrån just deras behov.

Ikon_Kundresor

Kundresor

Ett av verktygen inom tjänstedesignen är kundresor. Kundresor skapas med hjälp av intervjuer och/eller observation som underlag. Där är kundens upplevelse och process i fokus, och syftet är att förstå och beskriva hur flöden och interaktioner går till i tjänsten.

Ikon_Tjänsteprototyper

Tjänsteprototyper

Att testa tjänster kan verka svårt, men det finns flera olika metoder som fungerar bra. Det går att bygga upp miljöer med hjälp av olika material, exempelvis lego, för att testa olika scenarion och på så vis upptäcka eventuella problem eller möjligheter, detta kallas för en Desktop Walkthrough.

Kontakta oss så hjälper vi dig med tjänstedesign

Har du en tjänst som du vill förbättra? Vill du få en djupare förståelse för hur dina användare upplever och använder din tjänst? Våra konsulter kan berätta mer om tjänstedesign. Varmt välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?