Tjänstedesign

Förstå din tjänst och hur du kan höja kundens upplevelse av den med tjänstedesign. Vi hjälper dig dit.

Användarinsikter för elastiskt boende

Boendeupplevelsen av kvalitet i HVB

Kundinsikter för utvecklade kundrelationer

Varför tjänstedesign?

Förståelse för hur en tjänst fungerar och upplevs av användaren är grunden för att kunna förbättra och skapa nya tjänster. Tjänster behöver ses över kontinuerligt i ett förbättringsarbete, då tider förändras och användare utvecklas. I en tid då konkurrensen dessutom är hård spelar upplevelsen en allt större roll. Användare väljer och föredrar de tjänster som är lätta att använda och som ger en god upplevelse. Här gäller det att se till att det är din tjänst som de väljer. Vill du vara konkurenskraftig bör du alltså förstå hur din tjänst fungerar och upplevs av användaren.

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign syftar till att skapa en helhetsupplevelse för användaren av tjänsten. För att lyckas behövs ett holistiskt perspektiv där man ser till hur användare, medarbetare och verksamhet samspelar för att skapa önskade resultat. Samskapande är en viktig faktor för framgångsrik tjänstedesign. Perspektiv som är viktiga att inkludera är exempelvis användare och medarbetare. 

Hur gör vi?

Vi samlar in relevant information om tjänsten via exempelvis intervjuer med och observationer av användare och medarbetare. Insikter från det undersökande arbetet kartläggs och visualiseras sedan för att skapa en överblick. Eftersom samskapande är en beståndsdel av tjänstedesign används ofta metoder såsom workshops för att bjuda in till samtal och analys från flera perspektiv. Arbetet sker alltid i nära samarbete med dig som uppdragsgivare för att kunna anpassa metoder och tillvägagångssätt för att det bästa resultatet.

Ikon_Kundvärde

Kundvärde

Tjänstedesign möjliggör för att hitta nya tjänsteerbjudanden till kunden och nya intäktsmöjligheter för verksamheten. Samtidigt som man får med sig verktyg för att kunna arbeta vidare med ett användardrivet arbetsätt inom verksamheten.

Ikon_Målgrupp

Målgrupp

Målgruppsanalys används för att förstå behoven och drivkrafterna hos användarna av en tjänst. En tjänst kan ha flera olika mål och därför kan behoven sinsemellan dem variera. Förstår vi målgrupperna kan vi samskapa en bättre tjänst för dem utifrån deras behov.

Ikon_Kundresor

Kundresor

En av tjänstedesignens verktyg är kundresor. Kundresor skapas med hjälp av intervjuer och/eller observation som underlag. Där är kundens upplevelse och process i fokus, för att beskriva hur flöden och interaktioner går till i tjänsten. 

Ikon_Tjänsteprototyper

Tjänsteprototyper

Att testa tjänster kan verka svårt, men det finns flera olika metoder som passa för detta ändamål. Till exempel går det att bygga upp miljöer med hjälp av LEGO för att testa olika scenarion och på så vis upptäcka eventuella problem eller möjligheter, detta kallas för en desktop walkthrough.

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin