Design Thinking

En metod för kreativ problemlösning. Utgångspunkten i det vi gör ska alltid vara centrerat kring människors behov. Det handlar om små förändringar i tankesätt, nya sätt att se på problem, präglat av empati och samarbete. Att se människor och skapa möjlighet till meningsfull förändring är vår tolkning av essensen i Design Thinking.

Vad är Design Thinking?

Verktyg och förhållningssätt till förändring, där metoder och verktyg från designområdet används för att integrera människors behov med teknikens möjligheter och det som krävs för en framgångsrik och hållbar affär eller verksamhet

Allt handlar om människor

För oss på Usify är Design Thinking  för det första ett grundläggande förhållningsätt till innovation och förändring som handlar om att alltid ta avstamp i och hålla fokus på människornas – användarnas, kundernas, medarbetarnas etc. – behov, förutsättningar och sammanhang. För det andra handlar det om att arbeta med metoder och arbetssätt som vi hämtat från områden som industridesign, tjänstedesign och interaktionsdesign. Några centrala förhållningssätt och verktyg i vårt arbete är:  

01.

Double diamond

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen och veta var vi i varje ögonblick befinner oss, även om resultatet är okänt i förväg. Lästips: Usify double diamond

02.

Människocentrerad

I kärnan av vårt arbete står människor. Det är allt från ägare, styrelse till utvecklaren och sjuksköterskan som gemensamt skapar en förändring för och tillsammans med kunden eller användaren. Det är människor som i slutändan väljer att ändra sitt beteende för att skapa värde och nytta.

03.

Inkluderande visualisering

Med ständigt ökande komplexitet och specialisering blir det allt svårare men också viktigare att ha en gemensam bild av verkligheten och vår riktning. Visualisering byggt på gemensamma begrepp är en nyckel för detta. Lästips: Ett gemensamt språk 

04.

Samskapande

Insikten att 1+1>2 är ett resultat av värdet i allas olika perspektiv. Perspektiv formas av vår bakgrund, livsval, utbildning, erfarenhet, våra drömmar och rädslor. Design thinking är till sin natur ett inkluderande arbetssätt där värdet av mångfalden i perspektiv lyfts fram och tas tillvara.

05.

Utforskande

Design Thinking är i sin kärna en lärande process. Där vi hela tiden fokuserar på att skapa ny kunskap: kunskap om andras perspektiv, om hur andra reagerar på det vi visar osv. Prototypande fyller en central roll i detta, för att testa och göra fel för att lära. Lästips: Omfamna misstagen

06.

Helhet och detaljer

Design Thinking kommer verkligen till sin rätt när vi behöver ta oss an komplexa problem, som t.ex. större förändringsprojekt. Komplexiteten verkar ofta förlamande, vilket gör att vi lätt väljer att stanna i tryggt greppbara detaljer. Att medvetet arbeta med att zooma in på detaljer och ut till helheten gör processen mer överskådlig och kommunicerbar.

Vill du veta mer?

Prata med Bjarte Bugge, VD
bjarte.bugge@usify.se   08-557 713 73

Vill du dela?