När Region Östergötland bestämde sig för att utveckla digital hemmonitorering som ny vårdform fick Usify uppdraget att kartlägga behoven hos patienter, närstående, medarbetare och verksamheter.

När verksamheter digitaliseras behöver man säkerställa ett helhetsperspektiv – tekniken är bara en del. Inom vården behöver hänsyn även tas till frågor som ersättningssystem, hur vårdpersonal upplever förändringarna och användarvänlighet.

Vi började vårt uppdrag med workshops för att utforska chefers och medarbetarnas tankar kring hemmonitorering. I nästa steg intervjuade vi medarbetare och patienter. Sammanlagt intervjuades 35 personer. 16 av dessa var patienter med diabetes, KOL, hjärtsvikt eller cancer. Flera var multisjuka. 19 av de intervjuade var medarbetare i roller som sjuksköterskor från kommun och region, läkare, närsjukvårdsdirektör, enhetschefer, utvecklingsledare, utvecklingschef, hälso-och sjukvårdsdirektör, verksamhetschefer eller verksamhetsutvecklare.

Utifrån intervjuerna skapade vi sedan material till två avslutande workshopar kring behov respektive vårdprocess: beteendegrupper bland både patienter och medarbetare, utkast över patientprocessen och visualiseringar av nuläge, förändring och önskat läge. De två workshoparna samlade medarbetare och chefer från berörda verksamheter, och fungerade som mobilisering inför nästa fas i processen med att införa digital hemmonitorering i Östergötland.  

Här kan du ta del av rapporten från kartläggningen av behov och vårdprocess. 

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt regional utveckling, och har ca 12 000 anställda.

www.regionostergotland.se

Dela artikeln

symbol_quote_154-115