Detta forskningsprojekt, som är initierat av Kod Arkitekter, tar avstamp i tre verkliga case och syftar till att ta fram lösningar för nya boendeformer som underlättar för boende att leva mer resurssparande, delande och inkluderande.
 

Syfte

Syftet med Usifys involvering är att säkerställa att projektet, som innefattar boende, förvaltare och systemägare från bostadsbolagen Stena Fastigheter, Telge Bostäder och BoKlok, tar avstamp i och bygger på faktiska behov hos användare. Usifys konsulter driver därmed brukarprocessen där hyresgäster och boende involveras och engageras i både intervjuer, analys-workshops och vid testtillfällen.

Effekt

– En anpassad modell för användarinvolvering
– Förståelse för boendes behov och beteende som skapar nya sätt att se på och förstå behov kring centrala teman inom Elastiska hem, så som gemenskap, delning och hållbarhet
– En övergripande samsyn och förståelse för förutsättningar och behov utifrån nuvarande situation​

Upplägg

Usifys konsulter ansvarar för genomförande av datainsamling i form av intervjuer och analys-workshops samt prototypande i verklig miljö och test av koncept. För att säkerställa att alla projektpartners känner sig involverade och införstådda i processen har Usifys konsulter genomgående involverat samtliga aktörer i analys- och insiktsarbetet, dels genom presentationer och paketering av insamlade data, samt bjudit in till workshops där boenden och bostadsbolag har fått mötas.

Metoder

Utforska behov

Vi har kontinuerligt utvecklat och anpassat metoder för att skapa djup och engagemang vid användarinvolvering. Under datainsamlingen skapade vi bland annat en intervjumetod där vi tog hjälp av ett gummiband för att förstå hur boende relaterade till sitt hem idag. Under intervjun lät vi respondenten undersöka gummibandet och sedan berätta om sina upplevelser och utmaningar kring boendemiljön med hjälp av de metaforer som dök upp. Om respondenten upplevde att gummibandet kändes spänt, frågade vi om något i boendemiljön kändes spänt. Och vad händer om man släpper med ena handen? Vi kom snabbt in på tankar kring boendet som hade varit svåra att nå med hjälp av vanliga intervjufrågor.

– Det känns mjukt.

– Vad är det som är mjukt med er verksamhet?

– Vi säger aldrig nej. Vi hjälper alltid till med att förbättra deras idéer.

 

Metaforer hjälper oss att fördjupa och nyansera våra perspektiv, och gör det enklare för oss prata om både vardagliga saker som känsliga ämnen på ett nytt sätt. Denna metod har varit otroligt effektiv och bidragit med spännande och givande samtal både med boenden som medarbetare inom bostadsbolagen.

Analys

Utöver intervjuer har Usifys konsulter genomfört experimentella workshops i verklig miljö för att fördjupa förståelsen och analysen av människors behov och beteenden. Bland annat i form av en något okonventionell middagsbjudning där boenden, som inte känner varandra, bjöds in för att utforska hur den sociala dynamiken påverkas när de ombes duka med begränsat utbud av tallrikar och bestick samt förhålla sig till den enkla regeln “servera din granne”. Tillfället var som en levande prototyp där vi testade hur delning och gemenskap kan provoceras fram genom enkla medel.

Kunskapsdelning/paketering

För att skapa en samsyn kring behov och beteenden med övriga projektpartners valde vi att involvera dem i de personliga berättelserna vi hade tagit del av. Vi bjöd in samtliga aktörer för en workshop där de fick ta del av kollage med foton, skisser och citat som återberättade varje intervju, givetvis anonymiserat, men med de där små knasiga detaljerna som sätter sig i magen. Workshopen var ett tillfälle för att reflektera tillsammans och skapa en övergripande samsyn och förståelse för förutsättningar och behov utifrån berättelserna. Slutligen valdes nio användarberättelser ut, så kallade huvudkaraktärer, som ett sätt att ge ett ansikte på användaren att ha med sig under resten av projektet. Denna metod kunde bidra med att ge en närmare inblick i människans faktiska upplevelse och göra det relaterbart och minnesvärt.​

Lärdomar

Vi såg ett stort värde av att involvera bostadsbolagen i de personliga berättelserna vi hade tagit del av, snarare än presentera statistik eller personas som de kanske annars var vana vid. Inte minst då alla verksamheter har olika mognad och vana för användarinvolvering och det blev viktigt med ett format som väckte nyfikenhet, utmanade våra förutfattande meningar och samtidigt var greppbart att bära med sig under hela processen.