Om 1 procent av landets villaägare skulle bygga ytterligare en bostad på sin tomt skulle 500 000 nya hem kunna skapas på 25 år. Utvecklingsprojektet 500K syftade till att undersöka om bostadsbristen kan lösas med alternativa boendeformer.

Usify stöttade företaget Kod Arkitekter i sitt utvecklingsprojekt 500K. 500K står för 500 000 möjligheter, då Kod arkitekter menar att om 1 procent av landets villaägare skulle bygga ytterligare en bostad på sin tomt, kan man skapa 500 000 nya hem på 25 år. Usify fick i uppdrag av Boverket och Kod Arkitekt att göra en målgruppsanalys där vi med hjälp av tjänstedesign undersökte möjligheten att skapa flera bostäder för unga genom att utnyttja befintliga bostäder bättre.

Usify kartlade berörda personers attityder i frågan och analyserade deras förslag. Detta innebar dels att undersöka husägares inställning till att själva bygga en extra bostad för uthyrning på sin tomt (till exempel hur husägare skulle reagera om en granne gjorde det), dels att förstå ungas inställning till att flytta in i ett sådant boende

Genom vårt framkom en fördjupad förståelse om berörda personers attityder i frågan. Med utgångspunkt i dessa lärdomar ledde vi sedan samskapande workshopar där deltagarna gemensamt utvecklade förslag på framtida boendelösningar.

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende med förvaltningsuppdrag för frågor inom byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

www.boverket.se

www.kodarkitekter.se/projekt/500k

Dela artikeln

symbol_quote_154-115