Vad utgör kvalité för barn och unga som bor på HVB?
Usify hjälpte Inspektionen för vård och omsorg med intervjuer med unga boende och personal på HVB-hem där för att förstå vad som är kvalitet för de boende.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) genomförde ett policy lab inom ramen för Vinnovas regeringsuppdrag. Projektet syftar till att vidareutveckla tillsynen så att den även baseras på vad som utgör kvalitet för de barn och unga som bor på HVB. Intervjuerna med de boende och personal skedde med hjälp av en legomodell som avdramatiserade situationen och öppnade upp till diskussion med de boende. Usify faciliterade även flera workshops där IVO och Socialstyrelsen fick tillfället att samskapa under projektets gång.

Usify bidrog med fördjupade användarstudier och en analys av olika sätt att se på kvalitetsbegreppet i inspektionsprocessen. Vi genomförde också en analys på metodnivå av hur medarbetare och ledning upplever ett användarcentrerat arbetssätt som spänner över myndighetsgränser.

”Fördelen med den här sortens projekt är att vi kan testa i liten skala, reflektera och sedan använda det vidareutvecklade arbetssättet i tillsynen både som stöd för oss själva och för verksamheterna”

– Thomas Mehralizade, avdelningschef på IVO

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2018/ivo-gor-forflyttning-inom-tillsynen/

Dela artikeln