Inledning

När NIRA Dynamics nyligen stod inför en utmaning att hitta mervärden i den stora datamängd som de redan besitter, behövdes snabbt nya idéer för att effektivt nå ut med rätt information till sina nätverk.

Syfte

Under en arbetsvecka följdes designsprintens faser för att snabbt röra sig från idé till testad prototyp och skapa samsyn, förankring och sammanhållning kring vägen framåt.

Resultat

En anpassad modell utformades, med styrkan att appliceras eller anpassas vidare utifrån framtida problem, utmaningar och fokus. En första tjänst (MVP) baserad på problemställningen påbörjades och en konkret handlingsplan togs fram.

Kund NIRA Dynamics

Kategori

Säkra och effektivisera Sveriges vägnät

NIRA Dynamics, med huvudkontor på Mjärdevi Science Park i Linköping, är ett svenskt företag med fokus på forskning och utveckling av signalbehandlings- och styrsystem för fordonsindustrin.

Deras främsta fokus är säkrare och effektivare rörelse längs Sveriges vägar, vilket till exempel innebär att hjälpa biltillverkare och vägägare att öka sin konkurrensfördel, att göra vägunderhållet mer miljövänligt och att möjliggöra framtidens självkörande bilar. I den utmaningen tog de hjälp av Usify för att underlätta och fokusera idéarbetet.

Med designsprint som drivmedel

Under ledning av Usify, genomförde en grupp deltagare från NIRA Dynamics en så kallad Designsprint. En designsprint är en metod som utvecklades av Jake Knapp på Google Ventures och den används idag av många olika organisationer och verksamheter för att lösa komplexa utmaningar på kort tid.

I grund och botten är en designsprint en modell som gör det möjligt att utveckla, testa och utvärdera möjligheter, som tidigare skulle ha tagit månader av arbete fram och tillbaka, på en enda vecka. Fördelen med att använda den här modellen är att det finns ett tydligt ramverk för hur sprinten ska genomföras och varje dag har sin uppsatta agenda. Sprinten går i högt tempo igenom följande faser: kartlägga, skissa, besluta, bygga och testa för att genomgående uppmana deltagarna att tänka både snabbt och brett.

01.

Kartlägga

Veckan började med att utforska och förstå utmaningen, genom att identifiera de frågor som måste lösas under sprinten och sätta ett långsiktigt mål för vad arbetet skulle leda till. För att få svar på viktiga frågor och en förståelse för de olika perspektiven, gjordes inledningsvis en serie intervjuer med användare och experter som satt på kunskap kring utmaningen. Intervjumaterialet samlades ihop och grupperades kring problem- och behovsformuleringar som deltagarna tillsammans definierade.

02.

Skissa

Utifrån frågeställningen påbörjades idégenereringen som pågick till en början enskilt. I den här fasen är det viktigt att deltagarna känner att de vågar ta ut svängarna och tänka nytt, utan att vara kritisk. Utvärdering av idéerna kommer senare.

03.

Besluta

Nästa dag kantades av många beslut och intensivt detaljarbete. Den började med en omröstning av de idéer som kommit fram och en sammanslagning av närliggande lösningar. Arbetet med användarflöden kunde påbörjas, liksom inledande planering för användartester.

04.

Bygga

Prototypen som tas fram under en designsprint ska vara enkel. Den ska vara bra nog för att testa, och för användarna att förstå, men det är inte meningen att den ska vara perfekt. En person utsågs till ansvarig för den sammanhållande presentationen och intervjumanus. Även rapporter och en översiktsbild skapades under dagen.

05.

Testa

Sista dagen och skarpt läge. Prototypen och användarflödet presenterades för de personer som intervjuats i början av sprinten, som nu fick reagera och ge feedback. Deltagarna upplevde att återberättandet från intervjuerna fick gott om utrymme. En handlingsplan framåt skapades med en första version av tjänsten som byggde på prototypen och de användartester som genomförts under dagen.

nira-0121-Edit

I sammanfattningen av veckan, ställdes deltagarna inför följande frågor: Behöver vi justera prototypen och testa den igen? Ska vi göra en designsprint till, kanske en kortare, för att utveckla idén? Vad kan vi gå vidare med direkt? Designsprinten hade gett NIRA Dynamics en kraftfull metod och motor för att driva omställningen till säkrare och effektivare rörelse längs Sveriges vägnät framåt.

En innovationsrik och trygg väg framåt

Genom att använda en etablerad metod, och ur sitt utifrånperspektiv, kunde Usify effektivt leda deltagarna framåt i processen och på kort tid inspirera nya idéer och drivkrafter mot den gemensamma destinationen.

Vi tog fram något som träffade väldigt rätt,
metoden har funkat för att adressera problemet.

Simon Tegelid, Systemingenjör Nira Dynamics

Efter sprinten finns en enkel användartestad prototyp, som kunde ligga till grund för en första tjänst (MVP). En anpassad version av designsprint hade tagits fram för NIRA Dynamics, baserad på all samlad input från dagarna. Sammantaget innebar det en tydligare gemensam karta mot vision och mål och en kortare startsträcka för framtida problemlösning och fokus för att göra vägarna säkrare och tryggare.

Vill du veta mer om designsprint?

Genom att leda er genom en designsprint kan Usify hjälpa din verksamhet att lösa stora problem på liten tid. På bara en vecka, några dagar eller en eftermiddag, kan du röra dig från idé till testad prototyp – vi anpassar upplägget efter era behov och er budget.


Berätta mer

Vill du dela?

Vill du sätta igång ett projekt?

Utforska vidare

Dyk djupare i vårt arbete genom att läsa om fler uppdrag vi gjort. Gå tillbaka och välj bland alla uppdrag eller klicka dig vidare till ett liknande projekt.

English bla bla bla