Så bidrar Usify till Agenda 2030

De 17 målen i FN:s Agenda 2030 anger riktningen för hållbarhetsarbetet i länder, städer och företag. Här är några exempel på hur Usify bidrar till det gemensamma arbetet med att nå målen. Mer meningsfull förändring än så har vi svårt att tänka oss.

Hållbar affär genom design thinking

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hur kan vi integrera de globala målen i vår verksamhet? Den frågan har vi på Usify tagit oss an, både för egen del och tillsammans med kunder. Vårt Global Jam är en intensiv, lärorik och lekfull 1,5 till 2-dagarsworkshop där deltagarna utforskar den egna verksamheten och affären i ljuset av de globala målen. De identifierar nyckelområden och tar fram första idéer och prototyper till lösningar för hur man konkret ska gå till väga för att utveckla en hållbar affär.

Läs mer och se en film från Global Jam här

 

Framtidens vård är personcenterad, nära och digital 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Det pågår en stor omställning av hälsa, vård och omsorg i Sverige för att möta de demografiska utmaningarna och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Denna omställning påverkar verksamheten hos vård- och omsorgsgivare, från övergripande strategisk nivå till hur de enskilda kontakterna mellan patient och vårdgivare ser ut. Inom det ramavtal om designtjänster som Region Östergötland tecknat med Usify har vi bland annat stöttat strategiarbetet för Nära vård. Vi har också genomfört behovsanalyser och processkartläggning som en del i införandet av system och arbetssätt för hemmonitorering.

 

Komplex industriell transformation blir greppbar 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

När LKAB tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvo inledde arbetet med en ny världsstandard för fossilfri, digitaliserad och automatiserad gruvdrift på stora djup tog de hjälp av design thinking i form av Usifys metod strategisk dialog för att utveckla en gemensam berättelse om visionen och roadmapen.  Med stöd av enkla visuella metaforer skapades gemensam överblick och detaljförståelse. I strategisk dialog kombinerar vi strukturerade, samskapande och deltagarstyrda workshops med en visuell dialogkarta för samsyn, delaktighet och förankring.

 

Dialoger för hållbara städer och bostäder 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Skanska och Combitech med samarbetspartners vände sig till Usify för stöd i att utveckla samverkan och samsyn på vision och roadmap genom strategisk dialog i projekten nya Barkabystaden i Järfälla och Crossways Växjö. Usify är också engagerat i forsknings- och innovationsprojekt inom området: I Vinnovaprojektet Elastiska hem, under ledning av Kod arkitekter, har Usify utvecklat en metod för brukardialog med boende i syfte att utforska frågan om hur olika former av delande kan öka hållbarheten i vårt sätt att bo. Innovativa, hållbara dagvattenlösningar är fokus i ett annat Vinnovaprojekt, Idéutveckling för tillgängliga och inkluderande öppna dagvattenlösningar, i vilket vi samarbetar med bland andra RISE och Göteborgs stad. Tillsammans med KTH och med finansiering från Energimyndigheten undersöker vi i projektet Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen hur de berättelser som hållbara livsstilar som dominerar i media skulle kunna utvecklas för att tillgänglighet, förståelse och faktisk förändring kan öka. 

 

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Usify ingick i referensgruppen för Färdplanen för Digitaliseringskonsultbranchen inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som presenterades i mars 2019. Färdplanen tar sikte på att halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045 och att säkerställa kompetens om digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv hos branschens medarbetare.

Läs mer om färdplanen här

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla