Design som katalysator för transformation av affärer och samhälle

Det var utgångspunkten i seminariet Transformation Through Design: the Quest for Meaning in Business Innovation som House of Innovation. Här berättar vi om nyckelpunkterna vi tar med oss från dagen.

Roberto Verganti inledde med att tala om den stora utmaningen för innovation och transformation idag. Den handlar inte om att få fram de många utvecklings- och förändringsidéerna, utan om att definiera den riktning som förändringen, utvecklingen eller transformationen ska ha. Den förändring som företag och organisationer söker måste börja i definitionen av en ny betydelse, en ny mening, ett nytt varför för verksamheten eller erbjudan-det.

För oss på Usify är detta något som löper som en röd tråd genom vårt arbete – vår värdegrund handlar ju om att ”skapa möjlighet för meningsfull förändring”. Extra synligt blir detta i de uppdrag vi gör kring strategisk dialog.

 

Utveckla ett kreativt förtroende i verksamheten

Vi kände igen tanken på design som katalysator för flera olika sorters ”new and innovative somethings in business contexts”, som Mattia Bianchi uttryckte det. De olika ”somethings” är såväl enskilda lösningar (produkter eller tjänster) som inriktningen hos en hel verksamhet eller i en affär. Likaså är också det ett sätt att bygga ”kreativt förtroende” hos människor och i organisationer. Anna Grandt berättade bland annat om hur SE-banken jobbat med det sist-nämnda genom att det Innovationslabb som hon leder genomfört Innovationsdagar med totalt 500 personer på ledande nivå. Kreativt förtroende är också något vi ser växa i de jam vi jobbar med, liksom när vi coachar personer och team i designdrivet innovationsarbete eller ledarskap.

Ett förhållningssätt mer än en specifik metod

Mattia Bianchi tog upp den kritik som riktas mot en dogmatisk tro på vissa metoder och verktyg som ibland tenderar att ta överhanden i arbetet med design thinking eller service design. Det här är en fråga som vi ständigt har med oss i vårt arbete och dialog med kund. Vi tror inte på att en viss metod eller process passar alla, utan strävar hela tiden efter att hitta – och vid behov utveckla – just den metod, det material, den fråga som är menings-full för varje unik förändringsresa vi jobbar med. Design thinking är för oss ett förhållningssätt till förändring, ett förhållningssätt som grundar sig på insikten om att det är i människors upplevelser, behov och sammanhang som värde uppstår.

På Usify skriver vi därför definitivt under på Bianchis konstaterande att design innebär att ersätta ”affären” med ”människor” som yttersta syfte för transformation och innovation. Affären uppstår i själva verket som en konsekvens av en ändamålsenlig användning av olika teknologier för att skapa ny meningsfullhet för människor.

 

Design ger förmåga till en holistisk syn

Vinnovas Dan Hill talade om design som ett sätt att rama in frågor på nya sätt, inte minst vad gäller att förena olika perspektiv eller nivåer med varandra.

Meningsfull – och hållbar – förändring förutsätter att vi förenar individnivån och tjänste-/produkt-/enskild lösningsnivån med en övergripande systemnivå, som kan handla om en stadsdel, ett infrastruktursystem eller, som i klimatfrågan, det globala systemet. Dan beskrev att strategisk design handlar om att jobba i relation mellan olika nivåer – att prototypa konkreta lösningar som konsekvens av, men också som lärdom för, förändring på systemnivån. Det här holistiska perspektivet på förändring behövs i alla delar av samhället, inte minst i ljuset av de stora samhällsutmaningarna som bland annat FN:s globala mål adresserar.

 

Design + ledarskap = sant!

I samtalen i den avslutande workshopen var kopplingen till design som potential för att hantera hållbarhetsutmaningarna mycket tydlig. För att den potentialen ska kunna omsättas till förändring i rätt riktning, var det också många som framhöll betydelsen av att design blir tillgängligt och använt av många och att det blir en nyckelförmåga för personer i ledarskapsroller. Det är därför bra och intressant att Handelshögskolan nu väljer att lyfta frågorna om design och ledarskap i forskning och undervisning.

Och vi vill bidra på det sätt vi gör bäst – genom att se människor och skapa möjlighet för meningsfull förändring.

Dela
Tvittra
Dela

English bla bla bla